Monday, March 2, 2009

Di Flori di Romania

Buna-va oara!

S-avdi ca yini primveara. Nu agarshits s-va bagats martsu di mana - ta s-va si duca lucurlu cama ghini, di gushi - ta s-nu va laiasca soarli shi di cicior- ta s-nu va anchidicats!
S-avets una primveara ti haraua, cu anjiurizma di veardi sh-di vreari!
S-avets araslu pi budza cathi dzua!

Preasini cu sanatati,
Florentina Costea

No comments: