Thursday, December 27, 2007

Ti Anul Nou

Doruts membri shi sots a Consiliul a Tinirlor Armanj dit Machidunii,

Voi sa va orez un An Nou shi Crachiun plini di tihi, harau shi sanatati ti voi shi familiile voastre.
Anlu cari aproape tricu va-l tsinem minti ca ahorhita a lucurlu a Consliul a Tinirlor Armanj dit Machidunii.
An candu mari numir di tinir vinira la sculia ti limba armaneasca, candu ne adram membru extern al Youth of European Nationalities, candu adram sots shi colaboratori di alti vasilii shi minduim la multi proecti buni cari va li adram tu anlu cari ini.
Escu sigura ca 2008 va-s hiba un an ma dinamic pi plan intern ca shi extern, va-s adram ma mari lucru, ma multsa tiniri va ne aproacja cu sustinutul shi contributsia lor ca mash ashi putem sa crishtem shi s-adram tsiva di simasii ti Armanjli.
Cu esta ocazia voi sa li haristusescu multu a tuts atsei cari pana tora deadira adjutorul lor shi adrara posibil sa avem sculia pi limba armaneasca, cari adjutara la adrarea blog-ului nostru, cari li organizara andamusili, cari deadira idei buni ti lucurlu ma anclo etc.
Nica una oara, sarbatori harioasi!

Cristina Costova
President
Consiliul a Tinirlor Armanj dit Machedunii

No comments: